Сибелџан Мамудоска

Сибелџан Мамудоска

Сибелџан Мамудоска има завршено формално образование во струката на деловен секретар. Надградувањето на сопствениот капацитет и менаџирањето на тим е клучната алатка за презентирање на заедницата пред засегнатите страни што претставува одговорност за општествена промена е нејзин мотив за придонес во ромската заедница. Во текот на нејзиното работење како приватно обезбедување придонесе да се стекне со професионалност, дисциплина, одговорност и посветеност што и овозможи од член на локален тим на АВАЈА да премине во тим лидер за Прилеп во структурата на Аваја.