Ќемал Сулејманов

Ќемал Сулејманов

Ќемал Сулејманов е роден во Штип, а живее во Струмица го завршува своето образование во 2004 година, при што активно се вклучува во невладиниот сектор. Мотивација за вклучување во невладиниот сектор му претставува ромската заедница повеќе да не биде дискриминирана, манипулирана и нееднакво третирана во Струмица. Сулејманов од 2004 година до ден денес има посетувано многу работилници, обуки и семинари кои му помогнале да се изгради како активист и да застапува за промени на локално ниво. Моментално е вработен како ромски образовен медијатор во Министерството за образование и науки Воедно, е претседател на првата ромска невладина организација во Струмица.