Фирдеска Зекирова

Фирдеска Зекирова

Фирдеска Зекирова е вработена во Меѓуопштинскиот центар за социјални работи во Берово на место референт за административни работи и човекови ресурси. Во период од 2002 до денес учествува на меѓународни, национални конференции, работилници, тркалезни маси .Работам и делувам во изготвување и реализација на стратегии за Ромите на локално ниво во делот на образование, здравство, домување, вработување, социјала и жената Ромка. Има учествувано на повеќе од 30 семинари и обуки спроведувани од различни организации во и надвор од државата на теми: Комуникациски вештини, лобирање и застапување, разрешување на конфликти, заштита на човекови права и дискриминација, јакнење на организациски капацитети, лидерство и други. Активно работам на повеќе програми за подигнување на свеста на Ромската задница за учество во креирање на јавните политики. Во Аваја како лидер за Берово активно сум вклучена од месец март.