Јалчн Неџипов

Јалчн Неџипов

Јалчн Неџипов е вработен во Општина Кочани на работно место соработник за подготовка на Седници на Совет, а воедно и претседател на Здружение на граѓани ,,Подготви свој пат’”- Кочани, има посетено семинари за човекови права, лидерство, политички систем и многу други. Исто така, е Сертифициран Медијатор од страна на Европската Комисија и има работено како волонтер во Национален демократски институт – НДИ. Одлично зборува Македонски, Ромски, Турски, а го познава и Англискиот јазик. Воедно, е и Локален координатор во Македонскиот центар за граѓанско образование – МЦГО за Општина Кочани.