РЕАКЦИЈА: РОМ БИЛ ПОПИШАН КАКО НЕ-РОМ ОД ПОПИШУВАЧ ВО ВЕЛЕС

Аваја ја известува јавноста дека во Велес во текот на спроведување на пописот конкретен попишувач не ја извршувал својата работа согласно правилата за попишување на пописот, особено во делот на пополнување на информациите кои се однесуваат на РЕЛИГИЈА, ЈАЗИК И ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ. Лице кое било попишано од страна на конкретниот попишувач сведочи за неможност да ја изјасни својата РОМСКА ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ.

Лицето кое се попишувало јасно истакнал дека сака да биде попишан како Ром на пописниот лист, меѓутоа конкретниот попишувач навел дека не може да го најде делот наменет за релија, јазик и етничка припадност во пописниот прашалник. Следствено, пописот завршил без лицето да биде попишано како РОМ! Во овој случај истакнуваме дека станува збор за НЕПОПОЛНУВАЊЕ ИЛИ НЕТОЧНО ПОПОЛНУВАЊЕ И ПРЕКРИВАЊЕ на податоците внесени во пописниот лист што претставува казниво дело и акт кој повикува на преиспитување на податоците внесени во пописната апликација од страна на конкретниот попишувач.

Аваја апелира дека ваквото постапување од страна на конкретниот попишувач може да претставува и злоупотреба на вршењето на оваа конкретна задача. Апелираме и го бараме следното:

1. Конкретниот попишувач во Велес да биде отстранет од позицијата попишувач;

2. Конкретниот попишувач да биде казнет согласно член 49 од Законот за попис (2021) кој наведува дека ваквите случаеви се казнуваат со казна затвор од најмалку 3 години;

3. Внесените податоци во електронскиот пописен прашалник од страна на конкретниот попишувач да бидат класифицирани како наупотребливи податоци и попишаните лица повторно да бидат попишани.

Аваја истакнува дека злоупотребата на позицијата попишувач не треба да се толерира и дека Државниот Завод за Статистика треба да пронајде начин како да не се појавуваат злоупотреби во текот на спроведувањето на попис, но и како тие злоупотреби да бидат поправени.

Повторно упатуваме порака до јавноста и до надлежните дека Аваја го следи спроведувањето на пописот и располага со информации во делот на точен број на Роми на национално и локално ниво (според своја развиена методологија). Истакнуваме дека доколку бројот на Роми на овој попис е значително помал од реалниот број на Роми во државата, Аваја нема да ги признае резултатите од пописот.

Истакнуваме дека Аваја спроведува кампања за значењето на пописот и допринесува за генерално спроведување на пописот, меѓутоа секоја злоупотреба ќе биде комуницирана до јавноста.